Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Årsmöte 14 mars 2019Förslag till dagordning vid Sandviks Idrottsklubbs årsmöte 14 mars 2019


1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Dagordningen uppläses och fråga om dess godkännande / övriga frågor

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

6. Styrelseberättelse

7. Fotbollssektionens och dess ungdomssektions rapport 

8. Skidsektionens rapport (vilande)

9. Mångkampssektionens rapport (vilande)

10. Friidrottssektionens rapport

11. Föredragning av styrelsens ekonomiska förvaltning

12. Revisorernas berättelse

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar

14. Firmatecknare/Bankföreträdare/Teckna abonnemang

15. Beslut om årsavgiftens storlek (För närvarande 300 kr fr.o.m. 18 år)

16. Beslut om styrelsearvodenas storlek för 2019

Bensträckare och kaffe

17. Nya medlemmar

18. Val av valutskott

19. Val av ordförande för 2019

20. Val av styrelse för 2019

21. Val av suppleanter till styrelsen

22. Val av revisorer / (Klubben anlitar idag revisionsbyrån Grant Thornton)

23. Val av suppleant till dessa / (väljs ej, se ovan)

24. Val av Fotbollssektion och dess ungdomssektion

25. Val av Skidsektion (vilande)

26. Val av Mångkampssektion (vilande) 

27. Val av Friidrottssektion

28. Val av ledamot och suppleant till VFF representantskap.

29. Sektionerna har ordet

30. Utdelande av utmärkelser

31. Övriga frågor / Stadgar

32. Mötets avslutande


 
Våra Sponsorer